Informujemy, że na terenie naszego ośrodka odbywają się cotygodniowe mityngi grupy NA ‚Damy Radę’. Uczestnictwo w spotkaniach stanowić może dodatkowe wsparcie, dla osób odbywających terapię.

Anonimowi Narkomani to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących narkomanów, organizująca ponad 67 000 mityngów tygodniowo w 139 krajach.
“NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś (…), tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy ci w tym pomóc.”
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich narkomanów, niezależnie od rodzaju używanych narkotyków lub sposobów ich łączenia. Kiedy przystosowywano do potrzeb NA Pierwszy Krok z literatury Anonimowych Alkoholików, słowo “alkohol” zastąpiono słowem “uzależnienie”, usuwając w ten sposób określenie związane z konkretnym środkiem, co ma oddawać ideę pojmowania uzależnienia jako choroby.
W przynależności do NA nie ma społecznych, religijnych, ekonomicznych, rasowych, etnicznych, narodowych czy płciowych ograniczeń. Nie ma też opłat wpisowych bądź członkowskich. Większość członków regularnie przyczynia się drobnymi sumami do pomocy w regulowaniu wydatków mityngów, przy czym datki te nie są obowiązkowe.
Anonimowi Narkomani wspólnie tworzą proces zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Jednym z kluczy do sukcesu NA stała się terapeutyczna wartość jaką niesie współpraca dwóch uzależnionych. Członkowie dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie. Prowadzą wolne od narkotyków, twórcze życie, stosując na co dzień zasady 12 Kroków i 12 Tradycji NA. Zasady te są rdzeniem, filarem Programu Anonimowych Narkomanów. Są to:

  • przyznanie się do problemu
  • poszukiwanie pomocy
  • zaangażowana, gruntowna samoobserwacja
  • otwieranie się w bezpiecznej, poufnej atmosferze
  • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy oraz
  • pomoc tym uzależnionym, którzy chcą powracać do zdrowia.

Program Anonimowych Narkomanów przywiązuje szczególną wagę do praktykowania zasad duchowych. Nie jest programem religijnym, ale zachęca się każdego członka do rozwijania własnego — religijnego, bądź nie — rozumienia “przebudzenia duchowego”.
NA nie jest związane z żadnymi innymi organizacjami, ośrodkami terapeutycznymi i zakładami karnymi. Jako organizacja, nie zatrudnia terapeutów, nie prowadzi noclegowni, ośrodków ani klinik. Co więcej, nie świadczy profesjonalnych usług finansowych, prawnych, psychiatrycznych lub medycznych. NA ma tylko jeden główny cel: tworzyć środowisko, w którym jeden uzależniony pomoże drugiemu uzależnionemu przestać brać narkotyki i odnaleźć nową drogę życia.
W programie Anonimowych Narkomanów członkowie są zachęcani do stosowania całkowitej abstynencji od wszystkich rodzajów narkotyków, włącznie z alkoholem. Z doświadczenia członków NA wynika, że ciągła i nieprzerwana abstynencja zapewnia najlepszy fundament dla zdrowienia i osobistego rozwoju. NA jako całość nie ma opinii na tematy z zewnątrz. Także problem używania leków psychiatrycznych oraz innych wskazanych środków medycznych przepisanych przez lekarzy i przyjmowanie ich pod kontrolą nie jest postrzegane jako niezgodne z ideą zdrowienia w NA.