Regulamin

Ośrodek Terapii Uzależnień „Borowikowa” jest placówką o charakterze ambulatoryjnym, której nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności terapeutycznej skierowanej do osób z problemem uzależnienia i ich rodzin. Ośrodek zajmuje się również działalnością profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

§1

 1. Podstawowy program terapeutyczny trwa minimum 8 miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.
 2. Krótkotrwały program terapeutyczny trwa ok 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.
 3. O zakończeniu terapii decyduje terapeuta prowadzący po konsultacji z klientem oraz zespołem terapeutycznym.
 4. Klient może zrezygnować z terapii na własne żądanie. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować terapeutę prowadzącego.

§2

 1. Wszystkie formy świadczonej pomocy terapeutycznej odbywają się na zasadzie dobrowolności, a ich koszty reguluje cennik placówki.
 2. Rejestracja do OTU „Borowikowa” odbywa się osobiście, telefonicznie  lub przez e-mail w godzinach pracy OTU „Borowikowa”.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych terminów i godzin spotkań.
 4. W przypadku odwołania wizyty, klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem za sesję nieodbytą.

§3

 1. Klienci OTU „Borowikowa” zobowiązani są do przestrzegania abstynencji:
  Narkotyczna – obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania jakichkolwiek środków odurzających, w tym także leków
  Alkoholowa – obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych
 2. Na terenie OTU „Borowikowa” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Klienci mogą być proszeni przez terapeutę o poddanie się badaniu trzeźwości.

§4

 1. Klientów OTU „Borowikowa” obowiązuje kulturalne zachowanie w stosunku do innych klientów i terapeutów. Klientom nie wolno używać siły fizycznej wobec innych osób, jak również wobec przedmiotów.
 2. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.
 3. Pacjentów realizujących program terapii grupowej obowiązuje zakaz intymnych kontaktów między sobą.
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem kontraktu.

Szukasz porady albo wsparcia?

NAPISZ: pomoc@borowikowa.pl

           ZADZWOŃ: 500 010 760, 697 722 848       (52) 345 33 04