Strategia Ośrodka skupia się głownie wokół nurtu poznawczo – behawioralnego. Wykorzystujemy również dorobek innych nurtów psychoterapeutycznych. Stąd określić można nasze podejście jako integracyjne. Nasza oferta skierowana jest do osób doświadczających trudności związanych z uzależnieniem, czy też nadużywaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu)
Program terapii indywidualnej opracowano z uwzględnieniem specyficznych grup klientów. Wstępnym etapem terapii jest diagnozowanie oraz analiza aktualnej sytuacji klienta. Na tej podstawie dokonujemy doboru programu terapeutycznego. Proponujemy następujące:
Podstawowy program terapii indywidualnej – terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta – czas trwania min. 8 miesięcy (1-2 spotkań tygodniowo)

Podczas całego cyklu spotkań klient stopniowo realizuje swoje cele (osobisty plan terapii), oraz zyskuje kompetencje potrzebne do samodzielnego rozwiązywania trudności. Podczas terapii wspieramy klienta nie tylko w odzyskiwaniu trzeźwości, ale też dążymy do ogólnej poprawy jakości jego życia wspierając rozwój osobisty, duchowy, emocjonalny, uzdrawianie relacji z otoczeniem.

Krótkoterminowy program terapii indywidualnej – terapia do 3 miesięcy (1-2 spotkań tygodniowo)

Spotkania mają na celu wsparcie klienta podczas tworzenia fundamentów do zmiany nawyków, związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Klient realizuje osobiste cele terapeutyczne, zyskuje wsparcie w regulowaniu spraw zawodowych, rodzinnych, zdrowotnych.

Program terapii indywidualnej młodzieży (do 18 roku życia) – terapia  do 8 miesięcy (1-2 spotkania tygodniowo)

Metody pracy dostosowane są do specyfiki okresu dorastania, oparte głownie na terapii behawioralnej, zakładającej zastąpienie zachowań negatywnych pozytywnymi. Głównym celem jest nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku, bez substancji psychoaktywnych. Do procesu terapeutycznego włączana jest rodzina (najbliższe osoby młodego klienta), w celu poprawa relacji w domu. Wspieramy rozwój emocjonalny oraz pracujemy nad  odkrywaniem zasobów młodego klienta i wzmacnianiem motywacji do zmiany. Nie zapominamy także o realizacji osobistych celów młodego klienta. W miarę możliwości współpracujemy także z innymi placówkami (np. szkołą)
Ponadto oferujemy także tzw.  programy interwencyjne, składające się z od 4 do 5 sesji. Ich podstawowym zadaniem jest doraźna, krótkoterminowa pomoc (wsparcie) specjalisty w trudnej sytuacji. Celem jest ustalenie dalszych strategii postępowania, pomoc w sytuacji kryzysowej, udzielenie informacji na temat dalszej pomocy. Oparta jest przede wszystkim na budowaniu motywacji do zmiany.

Program interwencyjny adresowany do osób współuzależnionych lub rodzin, w których występuje problem uzależnienia

Program interwencyjny adresowany dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychaktywnymi obejmuje następujące elementy:

  • badanie przesiewowe, mające na celu sprawdzenie na jakim etapie używania jest dany klient,
  • psychoedukację dotyczącą substancji psychoaktywnych, oraz
  • ustalenie planu interwencyjnego
  • Prowadzimy również grupy terapeutyczne (6-10 osób). Przygotowanie do pracy w grupie odbywa się w czasie sesji indywidualnych z terapeutą. Klient ma możliwość realizacji celów terapeutycznych w specyficznym środowisku grupy, co daje dodatkowe korzyści w budowaniu kompetencji społecznych. Celem spotkań jest także: odkrycie zasobów i źródeł wsparcia, jakie posiada klient; przyjrzenie się relacjom z innymi ludźmi, odkrywanie umiejętności, potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.